A kereskedelmi tevékenység nyilvántartartásba véte

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartartásba vétele, engedélyezése

 

 

Ügyleírás:

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletek működési engedélyének kiadása.
A kereskedelmi tevékenységre irányuló szándékot a kereskedőnek be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnál, és a bejelentést követően a tevékenység megkezdhető.
A jogszabály meghatározza azokat a termékköröket, amelyek csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján veszi nyilvántartásba hatóságunk a kereskedelmi tevékenységeket a bejelentések, illetve a működési engedélyek alapján.

Illetékesség

 A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá a 26. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel -

a) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a kereskedő székhelye szerinti  település jegyzője illetékes.

b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelölte ki.

Szükséges okiratok:

A kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzlet működési engedélyezési eljárásához szükséges dokumentumok:

 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével),
 • Haszonélvezet esetében- ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező- a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező., a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
 • Illetékbélyeg (bejelentés kötött tevékenység bejelentése esetén)

A bejelentés adataiban történő változás, működési engedély módosítása: 
Az adatokban történő változást haladéktalanul, a nyitvatartási idő változást, az azt megelőző 8 napon belül köteles a kereskedő hatóságunknak bejelenteni.
Üzletköteles terméket forgalmazó üzlet használatára való jogosult személyében történő változás esetén, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni a változást. 
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül - a működési engedélyről kiadott igazolás egyidejű leadásával - kell bejelenteni hatóságunknál 
A bejelentés-kérelem-adatváltozás formanyomtatvány megtalálható a letölthető dokumentumok között.

Az ügyet intéző iroda:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.


 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám 
em. 7. szoba
Telefon: 52/381-411/121
 

Ügyfélfogadási rend:

  Hétfő: 08-12:00, du: 12:30-16:00 óráig
  Kedd: nincs ügyfélfogadás
  Szerda-csütörtök-péntek: 08:00-12:00 óráig

 

Ügyintézés határideje, illetéke és díja

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén: 15 nap, az eljárás   illetéke: 3000 Ft, amelyet illetékbélyeggel kell leróni. A bejelentés adataiban történő változás illetékmentes. A bejelentést követően a tevékenység végezhető.

 

Működési engedélyhez kötött tevékenység esetén 25 nap. A működési engedéllyel kapcsolatos eljárások illetékmentesek. Amennyiben külön jogszabály előírja, egyes szakhatóságok részére igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A tevékenység csak végleges működési engedély birtokában kezdhető meg.


Kizárólag üzletben forgalmazható termékek

Az üzlet a kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedéllyel üzemeltethető.
A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 3. sz. melléklete alapján üzletben forgalmazható termékek:

 1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag,
 2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya hatálya alá tartozó termékek
 3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik
 4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termék, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel,
 5. növényvédő szerek és hatóanyagaik,
 6. nem veszélyes hulladék
 7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.


Alkalmazott jogszabályok:

 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • A jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
 • A környezet zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet


Letölthető dokumentumok:

Galéria