Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti ké

Zenés, táncos rendezvény 2011. június 16. napjától csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.
 

Jogszabályok:
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.


Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:

 • olyan építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helységben tartanak, melyben  bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható,
 • a szabadban tartanak és a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).

A rendezvénytartási engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének kell benyújtania.
 

Az engedélyt a rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki, tartja nyilván és teszi közzé a honlapján.
Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának jogcímét.

 Az engedély iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolni kell:

a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,

b) a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,

c) a zenés, táncos rendezvény megnevezését,

d) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,

e) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,

f) a biztonsági tervet,

g) amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot,

Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok

 Az ügyfélnek azonban az engedélyezési eljárásért fizetendő illetékkel együtt a szakhatósági eljárásokért fizetendő illetékeket is meg kell fizetnie, és azok megfizetését a kérelem benyújtása során igazolnia kell.

Az engedélyezési eljárásban az alábbi szakhatóságok vesznek részt:

a) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hajdúböszörményi Járási Hivatal  Népegészségügyi Osztály a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben  

b) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, ill. a sajátos építményfajta szerinti építésügyi hatóság a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, a meglévő építmény tekintetében az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés kérdésében, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott ki

c) Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási  Katasztrófavédelmi Kirendeltség a jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben 

d) Hajdúnánási Rendőrkapitányság a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos szakkérdésekben.

Ha az engedélyezési eljárás során a jegyző helyszíni szemle megtartását rendeli el, a szemlét a szakhatóságokkal közösen kell lefolytatni. A helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhatják. Előzetes szakhatósági állásfoglalás nem adható. A helyszíni szemléről a jegyző értesíti az Országos Mentőszolgálatot.

Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak:

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség: Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. számú mellékletének 9. pontja alapján 13.000.-Ft, melyet a 10034002-00283621-00000000 számlaszámra történő átutalással kell megfizetni. Az átutalás másolatát a kérelemhez kell csatolni. 

A nyilvántartási adatokban bekövetkezett változás bejelentése az Itv. 33. § (2) bekezdés 26 pontja alapján illetékmentes.

A befizetést igazoló dokumentumot mellékelni kell a kérelemhez. Rendezvénytartási engedély iránti kérelem.

 Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége

 (1) A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.

(2) A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.

(3) A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

Az engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyintézést a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport ügyintézője végzi.
 

Az ügyintézési határidő 20 nap.

Engedélyezési eljárásért fizetendő illeték

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján a rendezvénytartási engedélyezési eljárásért 3.000 Ft. illetéket kell fizetni

Az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértések esetén köteles a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:

 • az építmény / terület befogadóképességének – az engedély iránti kérelemben meghatározotthoz képest – nyilvánvalóan jelentős túllépése esetén,
 • a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya miatt,
 • engedély hiányában,
 • a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár,
 • a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül  és súlyosan veszélyezteti.

A rendeletet nem kell alkalmazni:

 •  a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
 •  a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,
 •  a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási  szertartásokra, rendezvényekre,
 •  családi eseménnyel kapcsolatos rendezvényekre,
 •  közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

A zenés, táncos rendezvények nyilvántartása.

Letölthető dokumentumok:

Kérelem rendezvénytartási engedély kiadásához

Bejelentés zenés, táncos rendezvény megszüntetéséről

Galéria