Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti ké

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély
 

 Zenés, táncos rendezvény 2011. június 16. napjától csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.
Jogszabályok:
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet

Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:

 • olyan építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helységben tartanak, melyben  bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható,
 • a szabadban tartanak és a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).

A rendezvénytartási engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének kell benyújtania.
Az engedélyt a rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki, tartja nyilván és teszi közzé a honlapján.
Az engedély iránti kérelemhez szükséges csatolandó dokumentumok:

 •  nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetén a használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
 •  haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 •  közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
 •  vállalkozói igazolvány / egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, vagy cégbírósági végzés / hatályos cégkivonat,
 •  aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás,
 •  eljárási illeték illetékbélyegben (2200.- Forint),
 •  biztonsági terv,
 •  tűzvédelmi szabályzat (amennyiben azt külön jogszabály kötelezővé teszi),
 •  építészeti-műszaki dokumentáció két példányban, tervezői nyilatkozat.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokathaladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A tevékenység megszűnését az engedély leadásával egyidejűleg szintén haladéktalanul be kell jelentenie a jegyzőnek.
Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettségei:

 •  Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet.
 •  A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.
 •  Ha a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosítói képzettséggel kell rendelkeznie.
 •  A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.
 •  A vendégek számára hozzáférhető helyen kell elhelyezni a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot, a biztonsági tervet és a tűzriadó tervet.
 •  Az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.
 •  Gondoskodni kell elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

Az engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyintézést a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport ügyintézője végzi.
Minden kérelem esetében:
Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.
Az ügyintézési határidő 20 nap, melybe nem tartozik bele például a hiánypótlásra, a tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama stb. Ezért javasoljuk, hogy a kérelem benyújtására a rendezvény megkezdését megelőzően minimum 60 nappal kerüljön sor.

Rendszeres rendezvény: hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.
Alkalmi rendezvény: egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.
Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, táncos esemény.
Engedélyezési eljárás
Ha a kérelem hiányosan került benyújtására, az ügyintéző a pótolandó dokumentumok megjelölésével, határidő kitűzésével (8 nap) hiánypótlásra szólítja fel a kérelmet benyújtott.
Az engedélyezés eljárásban a helyszíni szemlére az alábbi szakhatóságok kapnak meghívást:

 • HBM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Népegészségügyi Intézete 4220 Hajdúböszörmény, Rákóczi u. 22.
 • Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője, mint Építésügyi Hatóság (kivéve, ha az építmény ugyanerre a  rendeltetésre 6 hónapon belüli használatbavételi engedéllyel rendelkezik)
 • a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
 • Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Hajdúnánás
 •  Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály

A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kap:

 •  Kérelmet benyújtó
 •  Országos Mentőszolgálat
   

Az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértések esetén köteles a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:

 • az építmény / terület befogadóképességének – az engedély iránti kérelemben meghatározotthoz képest – nyilvánvalóan jelentős túllépése esetén,
 • a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya miatt,
  engedély hiányában,
 • a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár,
 • a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül  és súlyosan veszélyezteti.

A rendeletet nem kell alkalmazni:

 •  a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
 •  a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,
 •  a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási  szertartásokra, rendezvényekre,
 •  családi eseménnyel kapcsolatos rendezvényekre,
 •  közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

A zenés, táncos rendezvények nyilvántartása.

Letölthető dokumentumok:

Kérelem rendezvénytartási engedély kiadásához

Bejelentés zenés, táncos rendezvény megszüntetéséről

Galéria