Folyás Község Önkormányzata pályázatot hirdet szociális gondozó munkakör betöltésére.
hajdunanas.hu | 2018.Jul.25. 14:59

Folyás Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. •alapján

pályázatot hirdet

Folyás Község Önkormányzata

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 órás

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4095 Folyás, Kossuth u. 13.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Folyás község közigazgatási területén gondozási szükséglet szerint ápolási-gondozási feladatok elvégzése, feladatköréhez tartozó adminisztrációs tevékenység végzése.

A házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az idős korú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem, vagy csak részben képesek. Feladata az ellátott és a lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés is, illetve a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, elhárításában való segítségnyújtás. Szociális étkeztetésénél az ebéd házhoz szállításában közreműködés, adatszolgáltatási feladatok, térítési díj beszedése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Szociális gondozó és ápoló szakképesítés az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján, vagy annak igazolása, hogy a pályázó megkezdte a szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányait.
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         rövid, fényképes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettségeket, képesítéseket igazoló okiratok másolata

•         erkölcsi bizonyítvány, vagy igényléséről igazolás

•         pályázó nyilatkozata 3 hónap próbaidő vállalásáról

•     nyilatkozat arról (amennyiben hozzájárul), hogy a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja a benyújtott pályázatot

•     Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyar Sándor polgármester nyújt, a 06/52 391-943-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•   Postai úton, a pályázatnak a Folyás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4095 Folyás, Kossuth u. 13.),

  • elektronikus úton a folyas@gmail.com e-mail címre történő megküldésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A feltételeknek megfelelő jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója - érvényes pályázatok esetén is - fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Galéria