Pályázati felhívás a Hajdúnánási Óvoda óvodavezető beosztás ellátására
hajdunanas.hu | 2018.Feb.26. 12:48

Pályázati felhívás

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Hajdúnánási Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 01-től 2023. július 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.

 

Illetmény és egyéb juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú óvodapedagógus végzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • tizennyolcadik életév betöltése,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához, és
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a közoktatási vezető szakirányú végzettséggel, vezetői gyakorlattal rendelkező pályázó.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a végzettséget, szakképzettséget, valamint szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló képviselő-testületi ülésen a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.

 

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton – egy eredeti, továbbá három másolati példányban – a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: óvodavezető.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 30.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, valamint a nevelőtestület szakmai véleményét figyelembe véve a Képviselő-testület dönt a magasabb vezető személyéről. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

Bővebb felvilágosítás: az 52/381-411/101 telefonszámon kérhető.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny (megjelenés szerint)
 • a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnak, a hajdúnánási városi piacnak és Hajdúnánás-Tedejnek a hirdetőtábláján - 2018. február 28.
 • www. hajdunanas.hu - 2018. február 28.
 • Hajdúnánási Újság – 2018. március 08.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 2.

 

Hajdúnánás, 2018. február 26.

 

Galéria