PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY „Fecskelakás” bérbeadására
hajdunanas.hu | 2018.Feb.02. 13:02

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

„Fecskelakás” bérbeadására

 

1. Pályázható lakás:

  Címe:                                      4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 79.

  Helyrajzi száma:                   4828

  Komfort fokozata:                  összkomfortos

  Fűtés:                                      központi gázfűtés, egyedi mérőkkel, egyedi szabályozhatóság

    

Cím

Alapterülete

Szobák száma

Egyéb helyiségek

tetőtér

2. ajtó

34,37 m2

1

előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

 

Időtartam

Havi lakbér összege (Ft/m2)

Havi bérleti díja

5 évig

190,-

6.530 Ft

6. évben

380,-

13.060 Ft

 

2. Bérbeadás időtartama:

A Fecskelakásra vonatkozó bérleti szerződés első alkalommal 5 évre megállapított, határozott időtartamra szólhat. Az összesen 5 éves határozott idő leteltét követően, a bérlő kérésére a lakásbérleti szerződést egy alkalommal legfeljebb további 1 évre lehet meghosszabbítani, amennyiben

a) a bérlőnek nincs bérleti díj, közös költség, közüzemi díj vagy helyi adó tartozása, és

b) a bérlő a lakás karbantartásáról gondoskodott.

 

3.  Bérbeadás feltételei:

 

A pályázatot azok a házaspárok, illetve élettársak nyújthatják be,

 1. akik közül a kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be 32. életévét,
 2. akik a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi viszonyt nyilvántartásba vételről szóló okirattal igazolják,
 3. akik vállalják, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél a bérleti jogviszony időtartamára lakás-előtakarékossági szerződést kötnek, amelynek összege havonta minimum 20.000 Ft,
 4. akik közül legalább az egyik pályázó rendelkezik a Hajdúnánás Városi Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel,
 5. akik közül legalább az egyik pályázó három hónapot meghaladó folyamatos foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik, és
 6. akiknek a pályázókat és a velük együttköltözőket is figyelembe véve – az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át.

 

Nem jogosult „Fecskelakásra” az a pályázó vagy a vele együtt költöző:

 1. aki lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az ingatlanra más személy javára szóló haszonélvezeti jog van bejegyezve,
 2. aki lakóingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joggal rendelkezik,
 3. aki saját tulajdonú lakóingatlanát 5 éven belül elidegenítette,
 4. aki 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról,
 5. aki már rendelkezett önkormányzati bérlakással, melyet kedvezményesen megvásárolt,
 6. akinek a bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó felmondással megszüntette,
 7. aki önkormányzati lakásban lakik jogcím nélkül használóként, vagy
 8. aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogtalan előnyt jelentenek.

 

4. A pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázó

 1. a megjelölt kötelező összeget meghaladó lakás-előtakarékosságot vállal,
 2. a pályázat benyújtásakor minimum egy éve rendelkezik kedvező hitelfelvételre jogosító pénzintézeti lakás-előtakarékossági szerződéssel,
 3. 5 évnél kevesebb idejű igénybevételre pályázik,
 4. hosszabb idő óta rendelkezik folyamatos hajdúnánási állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel,
 5. a bérleti szerződés határidejének lejártára, illetve a szerződés bármely okból történő megszűnésének esetére szóló befogadói nyilatkozatot csatol.

 

Elfogadható az a lakás-előtakarékossági szerződés, amelyen a pályázó nem szerződő fél, de ő van kedvezményezettként megjelölve.

 

5. A lakás a helyszínen megtekinthető: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjával egyeztetett időpontban.                                            

6. A pályázat benyújtásának módja: 2018. február 14. napján 12:00 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari épület). Formanyomtatványt is itt lehet kérni, illetve a http://www.hajdunanas.hu honlapon is megtalálható.

7. A pályázat elbírálásának módja: A pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület választja ki.

 

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

 

 

Hajdúnánás, 2018. január 29.

 

Dr. Juhász Endre
alpolgármester

Galéria