PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A LAKOSSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN MEGVALÓSULÓ ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA
hajdunanas.hu | 2019.Mar.14. 11:08

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A LAKOSSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN MEGVALÓSULÓ ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA

 

Pályázati Adatlap

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a lakossági önerő bevonásával megvalósuló út- és járdaépítésről szóló 3/2019. (I.26.) Önkormányzati Rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján pályázatot ír ki az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések támogatására.

PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

A pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be azok az ingatlantulajdonosok, akik Hajdúnánás város területén lévő út –, vagy járdaépítést kívánnak megvalósítani és jelen pályázat feltételeit teljesítik. A pályázati cél megvalósítására polgári jogi társaság alapítható.

PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázati kiírás keretében a következő tevékenységek támogathatók:

Hajdúnánás város közigazgatási területén a jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási tervek, az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) előírásaiban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint

a) járdaépítés vagy felújítás,

b) zúzottköves útburkolat felújítása,

c) szilárd burkolatú út felújítása,

d) önkormányzati tulajdonú út szilárd burkolattal történő ellátása.

Önkormányzati hozzájárulás csak lakóházhoz, üdülőhöz, garázshoz vagy annak építésére szolgáló telekhez kapcsolódó útépítéshez adható.

 Az útépítésben érdekeltek közössége esetén pályázati feltétel, hogy az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosok (az esetlegesen érintett önkormányzati tulajdon nélkül) több mint kétharmada vállalja a beruházási költségek kifizetését.

 Az útépítésben érdekeltek közül a járdaépítésben érdekelt családi házas övezetben lakó pályázók esetén, pályázati feltétel, hogy a pályázni kívánt járdaszakasz hossza útkereszteződéstől útkereszteződésig tartson. Társasházas övezetben lakó pályázók esetén minimum az épület előtti szakasz pályázható.

Aszfaltburkolatú út felújításához önkormányzati támogatás csak akkor adható, ha valamennyi az út alá kerülő nyomvonalas közmű (ivóvíz, szennyvízcsatorna, gázvezeték) megépítésre került, vagy elhelyezhető az út területén kívül.

 

A BERUHÁZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁJA

1.      Jogok és kötelezettségek:

Az út – és járdaépítések illetve a felújítások során az Önkormányzat és az ingatlantulajdonosok, a polgári jogi társaság együttműködése az alábbiak szerint valósulhat meg:

a)      az Önkormányzat vállalja:

- a beruházáshoz szükséges Önkormányzati hozzájárulás biztosítását, az együttműködés során figyelembe vehető, az 2. pontban részletezett beruházási költségek maximum fele részét (maximum 50 %-át)

-         a becsült beruházási költség kalkuláció elkészítése

b)      az ingatlantulajdonosok, polgári jogi társaság vállalja:

- az érdekeltségi egységek tulajdonosainak, és/vagy az ingatlan ingatlan- nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezőjének, vagyonkezelőjének a beruházási   költségek rájuk eső részének befizetését, melynek összege- az együttműködés során figyelembe vehető- a 2. pontban részletezett beruházási költségek legalább fele részét (minimum50 %-át)

2. Az együttműködés során figyelembe vehető beruházási költségek:

a)      az út , a járda valamint a csapadékvíz elvezetés építésének, felújításának tervezési és engedélyezési költségei, illetve az engedélyezési eljárás során fizetendő hatályos jogszabályokban meghatározott eljárási díja és illetékek, összege,

b)      a kivitelezési munkák teljes költsége, beleértve a kivitelezés során felbontott útburkolatnak vagy közterületnek a hatósági engedélyben, illetve tulajdonosi, illetve kezelői hozzájárulásban előírt szintű és műszaki tartalmú helyreállításának költségeit, az üzembe helyezés és a jogszabályi előírások szerinti geodézia bemérés költsége, az út forgalomba helyezési költségei;

c)      az esetleg szükséges külső lebonyolítónak, műszaki ellenőrnek a díja,

d)      a kivitelezés során felmerülő esetleges tervezői művezetés költsége,

e)      az a)-d) pontokban foglalt költségeket terhelő általános forgalmi adó.

      Az engedélyezési költségek, illetékek, eljárási díjak Áfa mentesek.

  3. Támogatás összege:

Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatonként igényelhető önkormányzati hozzájárulás nem lehet több a becsült bekerülési költség 50 %-ánál.

4. Pályázati saját forrás:

A pályázó részéről a becsült bekerülési költség min. 50%-ának megfelelő - kizárólag pénzbeni - saját forrás biztosítása szükséges. Sikeres pályázat esetén az összeget a képviselő-testületi jóváhagyás kézhezvételétől számított 30 napon belül be kell fizetni az Önkormányzat által megjelölt számlára.

Amennyiben a befizetés minden érdekeltségi egység tulajdonosától, és/vagy az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezőjétől, vagyonkezelőjétől határidőre nem érkezik be a Hivatal erre a célra elkülönített számlájára, a pályázó tárgyévre elveszíti az önkormányzati hozzájárulást. Ezáltal a pályázat ezen okból megszűnik.

 5. További feltételek:

Pályázó a pályázat benyújtásával a 2019. évben meginduló programokra igényelheti a pénzügyi támogatást. A pályázati program megindításának időpontja az együttműködési szerződés megkötésének időpontja.

Pályázó csak olyan pályázatot nyújthat be, amelyben a az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosok (az esetlegesen érintett önkormányzati tulajdon nélkül) több mint kétharmada vállalja a beruházási költségek kifizetését 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1. A pályázatok benyújtásának módja:

Pályázni kizárólag a pályázati kiírás mellékletét képező pályázati adatlap és a 2. pontban foglalt egyéb dokumentumok csatolásával lehet.

 2.      A pályázat kötelező tartalmi elemei:

a)      az együttműködésben megvalósuló út/járda építéssel, felújítással érintett terület megnevezése, helyszínrajza;

b)      annak konkrét megjelölése, hogy kik a beruházással érintett ingatlanok és          rendeltetési egységek tulajdonosai, haszonélvezői, és vagyonkezelői. Ezen kívül          az ingatlanok helyrajzi számának, és házszámának megjelölése.

c)     a polgári jogi társaság létesítése esetén a társasági szerződés egy példánya (képviseleti jogosultság meghatalmazással való igazolása)

d)     nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy a befizetett hozzájárulással megvalósuló út - és járda önkormányzati tulajdonban marad,  

A pályázat előkészítése során a tervezett beruházáshoz szükséges műszaki-gazdasági adatokat a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodája biztosítja.

A pályázatot 1 egy eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A benyújtással egyidejűleg a pályázatot elektronikusan meg kell küldeni a polghiv@hajdunanas.hu e-mail címre.

A borítékra a következő szöveget kell írni: „Pályázat az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út – és járdaépítések támogatására 2019.”

  3. A pályázatok benyújtásának helye, határideje:

A pályázatot személyesen lehet benyújtani a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájára (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)).

A pályázat benyújtásának végső határideje 2019. május 30. 16.00 óra

Érvénytelen a pályázat, ha a Rendeletnek, illetve jelen pályázati kiírásnak nem felel meg.

Hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség, a felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

1.  A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodája előzetesen megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok a Rendeletben, illetve jelen pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelnek-e.

A pályázatok Képviselő-testület általi elbírálásának szempontjai:

a) az útépítésben érdekeltek részvételi aránya. Előnyt élvez az a pályázat, ahol a részvételi arány 100 %-os,

b) a pályázatban megjelölt önerő-hozzájárulás %-os mértéke,

c)  az útépítéssel érintett terület ingatlan-nyilvántartási rendezettsége,

d) az útépítéshez fűződő városfejlesztési és városrendezési szempontok,

e) út, járda műszaki állapota, és

f) út, járda várható forgalma,

 El kell utasítani azt a pályázatot, ahol az érdekeltek részvételi aránya nem éri el a 2/3-ot, vagy az önkormányzati önerő nem áll rendelkezésre.

A pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt.

A nyertes és a pályázati feltételeket biztosító ingatlantulajdonosokkal az önkormányzat együttműködési megállapodást köt.

AZ ÚTÉPÍTÉSI ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

A Rendelet hatályba lépését követően megvalósuló együttműködésben az út és járdaépítési, felújítási együttműködésben részt nem vevő, de a közút vagy a járda használatában érdekelt természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig útépítési érdekeltségi hozzájárulást köteles fizetni.

A hozzájárulás mértéke azonos a beruházás során az ingatlantulajdonosok által megfizetett egy érdekeltségi egységére eső költségének - a fizetési kötelezettség megállapításának időpontjáig a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt - összegével.

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást a megépült útburkolat műszaki átadása napjától számított 1 éven belül a átruházott hatáskörben a Jegyző írja elő.

Pályázati Adatlap

 

Galéria