Lakásügy

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekbérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2017. július 1. napján lépett hatályba.

A pályázati hirdetmények Hajdúnánás város honlapján, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) hirdető tábláján, valamint a piac bejáratánál lévő hirdető táblán kerülnek elhelyezésre.

A pályázati ajánlatokat a meghirdetett lakásokraa Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani két tanú aláírásával, a szükséges mellékletek csatolásával,Szociális Csoport részére (udvari épület). 
A pályázat beadását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

További információk az 52/381-411/154-es melléken kérhetők!

 

A pályázatokhoz kötelezően benyújtandó mellékletek:

a) A pályázó és vele együtt költözők személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának másolata.

b) A pályázók és vele együtt költözők – a pályázat benyújtását megelőző – 3 havi nettó átlagjövedelmére vonatkozó igazolások.

c) A pályázó és vele együtt költözők folyószámla kivonata.

d) Iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő pályázó és vele együtt költözők esetében a tanulói jogviszony igazolása.

e) A pályázóval költöző kiskorú gyermekek vonatkozásában a szülők külön élése esetén szülői felügyeleti jog gyakorlását igazoló közokirat másolata.

f) Tizenkét hetet meghaladó várandósság esetén orvosi igazolás.
 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó következő nyilatkozatait:

a) vállalja a lakbér, közös költség és a közüzemi díjak megfizetését;

b) piaci alapú bérbeadás esetén vállalja, hogy a lakbér összegét a bérleti szerződés megkötéskor az általa a versenytárgyaláson vállalt, de legalább hat hónapra előre megfizeti;

c) tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázatban olyan, a valóságnak nem megfelelő tényt vagy adatot közöl, melyet a benyújtandó igazolások, vagy az Önkormányzat által ellenőrzött adatok nem támasztanak alá, a lakáspályázatokból 5 évre kizárásra kerül;

d) szociális alapú bérbeadás esetén vállalja, hogy a saját és a vele együtt élők jövedelméről és vagyonáról évente igazolást nyújt be ahhoz, hogy a vagyoni, jövedelmi viszonyukat az önkormányzat ellenőrizze;

e) tudomásul veszi, hogy a lakbér mindenkori mértékét önkormányzati rendelet állapítja meg.
 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményezi. A pályázók közül a bérlő személyét a Képviselő-testület választja ki.
Egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozók kizárólag egy önkormányzati lakásra köthetnek a bérbeadóval lakásbérleti szerződést.
Amennyiben egy pályázó az azonos időpontban meghirdetett lakások közül több lakás bérletére nyújt be pályázatot, a sorrendiséget jelölnie kell.

  

I. Lakások bérbeadása SZOCIÁLIS alapon

Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra az a személy jogosult, akinek az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum:

a) családban élők esetében - a vele együttköltözőket számítva - 200 %-át (57.000,- Ft),

b) egyedülálló esetén 250 %-át (71.250,- Ft),

c) gyermektelen fiatal házaspár esetében 250 %-át (71.250,- Ft),

d) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő esetében 250 %-át (71.250,- Ft).


Nem jogosult szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra az a személy vagy a vele együtt költöző:

a) aki lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az ingatlanra más személy javára szóló haszonélvezeti jog van bejegyezve,

b) aki lakóingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joggal rendelkezik,

c) aki rendelkezik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint meghatározott vagyonnal,

d) aki saját tulajdonú lakóingatlanát 5 éven belül elidegenítette, kivéve azt a pályázót, vagy pályázóval együtt költöző személyt, akinek a lakóingatlana kényszerértékesítésre került,

e) aki 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról,

f) aki már rendelkezett önkormányzati bérlakással, melyet kedvezményesen megvásárolt,

g) akinek a bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó felmondással megszüntette,

h) aki önkormányzati lakásban lakik jogcím nélkül használóként, valamint

i) aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogtalan előnyt jelent.

 

A szociálisan rászorult személynek bérbe adható lakásnagyság - a vele együtt költözők számától függően - a következő:

 

fél és 1  szoba

1 - 3 fő

1+fél szoba

1 - 4 fő

1+2 fél, 2 és 2+fél szoba

4 - 5 fő

3 és 3-nál több szoba

5 vagy 5-nél több fő

 

PÁLYÁZATI ADATLAP önkormányzati tulajdonú szociális jelleggel meghirdetett bérlakáshoz.

 

II. „FECSKELAKÁSOK” bérbeadása

A pályázónak a konkrét lakás meghatározása nélkül, a pályázati kiírásban megjelölt 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 79. szám alatti lakásra lehet beadni pályázatát. A pályázó indokolással együtt megjelölheti, hogy a lakással kapcsolatban milyen igényei vannak (pl. földszinti), ezen igényeket azonban indokolni is kell.

 

A pályázatot azok a házaspárok, illetve élettársak nyújthatják be,

a) akik közül a kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 32. életévét,

b) akik a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi viszonyt nyilvántartásba vételről szóló okirattal igazolják,

c) akik vállalják, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél a bérleti jogviszony időtartamára lakás-előtakarékossági szerződést kötnek, amelynek összege havonta minimum 20.000 Ft,

d) akik közül legalább az egyik pályázó rendelkezik a Hajdúnánás Városi Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel,

e) akik közül legalább az egyik pályázó három hónapot meghaladó folyamatos foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik, és

f) akiknek a pályázókat és a velük együttköltözőket is figyelembe véve – az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57.000,- Ft).

 

Nem jogosult „Fecskelakásra” az a pályázó vagy a vele együtt költöző:

a)    aki lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az ingatlanra más személy javára szóló haszonélvezeti jog van bejegyezve,

b)   aki lakóingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joggal rendelkezik,

c)    aki saját tulajdonú lakóingatlanát 5 éven belül elidegenítette,

d)   aki 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról,

e)    aki már rendelkezett önkormányzati bérlakással, melyet kedvezményesen megvásárolt,

f)    akinek a bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó felmondással megszüntette,

g)   aki önkormányzati lakásban lakik jogcím nélkül használóként, vagy

h)   aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogtalan előnyt jelentenek.

 

A pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázó:

a) a megjelölt kötelező összeget meghaladó lakás-előtakarékosságot vállal,

b) a pályázat benyújtásakor minimum egy éve rendelkezik kedvező hitelfelvételre jogosító pénzintézeti lakás-előtakarékossági szerződéssel,

c) 5 évnél kevesebb idejű igénybevételre pályázik,

d) hosszabb idő óta rendelkezik folyamatos hajdúnánási állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel,

e) a bérleti szerződés határidejének lejártára, illetve a szerződés bármely okból történő megszűnésének esetére szóló befogadói nyilatkozatot csatol. 

 

Elfogadható az a lakás-előtakarékossági szerződés, amelyen a pályázó nem szerződő fél, de ő van kedvezményezettként megjelölve.

A Fecskelakásra vonatkozó bérleti szerződés első alkalommal 5 évre megállapított, határozott időtartamra szólhat. Az összesen 5 éves határozott idő leteltét követően, a bérlő kérésére a lakásbérleti szerződést egy alkalommal legfeljebb további 1 évre lehet meghosszabbítani, amennyiben:

a) a bérlőnek nincs bérleti díj, közös költség, közüzemi díj vagy helyi adó tartozása, és

b) a bérlő a lakás karbantartásáról gondoskodott.

 

PÁLYÁZATI ADATLAP önkormányzati tulajdonú „Fecskelakás”-hoz
Befogadói nyilatkozat önkormányzati tulajdonú „Fecskelakás”-hoz

 

 

III. Lakások bérbeadása PIACI alapon

A piaci alapon meghirdetett lakások bérbeadása versenyeztetési eljárással történik. A versenytárgyaláson csak az a pályázó vagy meghatalmazottja vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta.

A pályázók közül az részesül előnyben, aki a versenytárgyaláson a lakbér előre és egyösszegű megfizetését a meghirdetett - legalább 6 havi - összeghez képest hosszabb időtartamra szólóan vállalja.

A lakás bérlője a piaci alapon bérbe adott lakás esetén a lakbérének három havi összegének megfelelő óvadékot köteles fizetni a bérleti szerződés megkötésekor. A befizetett óvadék után a bérlő részére kamat nem fizethető. Az óvadék a bérleti szerződés lejártát követően visszajár, ha a bérlő a lakást tisztán, rendeltetésszerű használatnak megfelelően adja vissza és a lakással kapcsolatban hátraléka nem keletkezett. Amennyiben e kötelezettségeinek nem tesz eleget, az ebből adódó követeléseket az óvadék összegéből le kell vonni.

PÁLYÁZATI ADATLAP önkormányzati tulajdonú piaci jelleggel meghirdetett bérlakáshoz

 

Első lakáshoz jutók támogatásának bevezetése

 

2018 júliusától ismét igényelhető az első lakáshoz jutók vissza nem térítendő, 500.000,- Ft összegű támogatása azon fiatalok részére, akik Hajdúnánáson lakást kívánnak építeni vagy vásárolni.

 

A támogatás iránti kérelem formanyomtatványa elérhető a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve városunk holnapján. A kérelmeket 2018. július 01. napjától lehet benyújtani a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál.

 

A támogatásra azon személyek jogosultak:

a) akik Hajdúnánás város közigazgatási területén legalább egy éve állandó bejelentett lakcímmel vagy munkahellyel rendelkeznek, és

b) akiknek egyike sem töltötte be a kérelem benyújtásának időpontjában a 35. életévét, és

c) akiknek az egy főre jutó havi bruttó átlagjövedelme - a vele együttköltözőket számítva - nem haladja meg a bruttó 345.000 forintot, és

d) akik házastársi kapcsolatban élnek, vagy

e) akik élettársi kapcsolatban élnek és az élettársi kapcsolatban legalább egy gyermek született, akit közös háztartásukban nevelnek, vagy

f) aki gyermekét egyedül neveli.

 

Támogatásban az a kérelmező részesülhet, akinek, továbbá házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint vele együtt költözőnek lakástulajdona nincs és nem is volt. A támogatás továbbá akkor is igényelhető, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint vele együtt költözőnek

a) együttesen legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely öröklés útján került a tulajdonukba,

b) ha a lakás résztulajdon az igénylő szülei haszonélvezetével terhelt, és a szülők tulajdonában nincs lakás, vagy építési telek.

 

Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha

1) az önkormányzat felé fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással – házastársak, élettársak esetén akár egyikük – rendelkezik,

2) a támogatásra irányuló kérelmében, illetve vagyonnyilatkozatában olyan valótlan adatokat közöl, melyek számára jogosulatlan előnyt jelentenek,

3) a kérelem benyújtásakor már megkötött adásvételi szerződéssel rendelkezik.

Első Lakáshoz jutók formanyomtatvány
Galéria